در این دسته بنده، تمامی مطالبی که به عنوان تمرینات کاهش مقاومت ذهنی هست قرار گرفته است.
لازم به ذکر است تمرینات برگرفته شده از کتاب “بخواهید تا عطا شود” است.