مانترا چیست ؟

مانترا چیست

مانترا چیست

مانترا چیست ؟

مانترا عبارتی سانسکریت است.

کلمه مانترا از دو جزء ( مان ) و (ترا) به وجود آمده است .

( مان ) به معنی فکر کردن، ( ترا) از ریشه ی ( تری) به معنی محافظت کردن یا آزاد شدن از دنیای مادی می باشد.

به طور کلی:

به طور کل مانترا کلمه یا گروهی از کلمات است که حامل ارتعاشات صوتی و انرژی معینی است که قصد و عمل مؤثر آن تغذیه روح فرد است.

برخی از صداها و نوسانات، این خاصیت را دارند که در درون بشر نوعی حالت تلطیف به وجود آورند.

صدا الگوهای انرژی را فعال می کند ، گره‌ها را باز می‌کند و جریان زندگی را افزایش می‌دهد.

اصوات و ارتعاشاتی که توسط ما تولید می‌شوند ، ضمن انبساط به کلیه قسمت‌های کائنات گسترش پیدا می‌کنند.

هندوها معتقدند که اولین صوت در خلقت، اوم(OM) بوده ، گویی آفرینش از ( اوم) سرچشمه گرفته است.

اوم ، صدای ارتعاش خلاق خداوند است که در کتب مقدس با عناوین آمین ، کلمه و … به آن اشاره شده است.

موقعی که انسان‌ها به خوبی کلمات مانترا را تلفظ می‌کنند یا گوش میدهند ، انرژی‌های سازنده‌ای را به فضا می‌فرستند .

مانند گل‌هایی که پس از شکفتن عطر دلپذیری را به اطراف پخش می‌کنند .

گل در شرایط عادی به صورت رنگ و بو بر محیط اطراف خویش اثر می‌گذارند که این آثار مربوط به جسم گل است.

اگر وجود مادی گل تبدیل به انرژی و نوسان شود ، در آن صورت آثار آن میلیون‌ها برابر زیادتر خواهد شد.

بنابراین قدرت و کارایی نهفته در حالات ظریف و لطیف ماده خیلی بیشتر و قدرتمندتر از آثار و خواص مادی آنها است.

مانترا

مانترا چیست؟

👏 تعریف مانترا :

مانتراها (مناجات) صداهایی هستند که از هجا مقدس سانسکریت تشکیل شده اند ، که به ما در بهبود انرژی کمک می کند.

نگه داشتن مانتراهای قدرتمند یا گوش دادن به آنها به ما امکان دسترسی به نیروهای الهی را می دهد .

در ذهن ، بدن خود را هماهنگ می کنید و البته قلب ما را بر موجی از انرژی الهی قرار می گیرد و سعادت را به دنیای ما وارد میکند.

☸️ متن مانترا را تکرار کنیم یا فقط باید گوش دهید؟

مانترا از هند آمده است ، این مجموعه ویژه ای از صداهای مقدس است .

این صدا های مقدس است که باعث ایجاد تشدید در انرژی ما می شود.

بنابراین قطعاً مهم نیست که به مانترا گوش دهید یا تکرار کنید.

اما اگر از نظر ذهنی متن را تکرار کنید ، نتیجه بهتر خواهد بود.

تعداد تکرارها: یک دوره را به مدت ۱ ماه بگذرانید.

طبق آئین های مداوم تکرارها باید (طبق معمول – ۱۰۸ بار عالی خواهد بود) .

اما مهم ترین – روزی ۳ تا ۶ بار گوش دهید ، مهم نیست چند بار.

👏 اگر ۳ تا ۶ بار در روز گوش دهید – صبح ، بعد از ظهر و عصر (قبل از خواب) بهترین اثر خواهد بود.

شرایط فیزیکی: آرام باشید و بدن خود را آرام کنید تا انرژی صدا حداکثر تأثیر را داشته باشد