آشنایی با فرشتگان و برقراری ارتباط با فرشتگان

با عرض سلام و خسته نباشید خدمت دوستان و همراهان همیشگی حقیقت پنهان رامین جامی هستم از نویسندگان وب سایت حقیقت پنهان و امروز با موضوع آشنایی با فرشتگان همراه شما هستم.

پیشنهاد میشود مطلب”آیا از پیامد های مثبت و منفی شخصیت خود خبر دارید؟ را بخوانید.

آشنایی با فرشتگان حقیقت پنهان

موضوع فرشتگان

فرشته ها موضوعیه که خیلی سر زبون ها افتاده و در گروه ها و کانال های متافیزیک ممکنه به چشمتون خورده باشه که در مورد فرشته ها مطلب گذاشتن.

چیزی که خود بنده هم حتی بهش اعتقاد هم نداشتم و میگفتم فرشته ای وجود نداره و اینا همش الکیه، تا زمانی که اون ها وجود خودشون به من اثبات کردند با یکی از نشانه هاشون یعنی اعداد.

پیشنهاد میشود مطلب”منتشر شدن یک مصاحبه مخفی از نیکولا تسلا بعد از ۱۱۶ سال | حتما بخونید را بخوانید.

معنی کلمه فرشته چیست؟

ﮐﻠﻤـﻪ ﻓﺮﺷـﺘﻪ در ﻻﺗـﯿﻦ ﺑـﻪ ﻣﻌﻨـﯽ ﭘﯿﺎم آور ﺧﺪاﺳﺖ و ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ ﭘﺴﺖ اﻟﮫﯽ، ﭘﯿﻐﺎم رﺳﺎن ﭘﯿﺎم ھـﺎی ﺧﺎﻟﻖ و ﻣﺨﻠﻮق ھﺴﺘﻨﺪ.

آشنایی با فرشتگان

بسیار خب بریم سر بحث اصلی آشنایی با فرشته ها و مقدمه ای رو از کتاب معروف فرشته ها براتون میذارم:

ﺷــﻤﺎ ھــﻢ اﮐﻨــﻮن ﻓﺮﺷــﺘﮑﺎن ﻧﮕﮫﺒــﺎﻧﯽ در ﮐﻨــﺎر ﺧــﻮد دارﯾــﺪ، اﯾــﻦ ﻓﺮﺷــﺘﮕﺎن ﻣﻮﺟﻮداﺗﯽ ﻧﺎب از ﻧﻮر اﻟﮫﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺎﻣﻼً ﻗﺎﺑﻞ اطﻤﯿﻨﺎن ﺑﻮده و ﻣـﯽ ﺧﻮاھﻨـﺪ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻨﺒﻪ ھﺎی زﻧﺪﮔﯿﺘﺎن ﺷﻤﺎ را ﯾﺎری ﮐﻨﻨـﺪ.

ویژگی های ذاتی فرشتگان :

  • ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﺑﻪ ھﻤﻪ اﻧﺴﺎن ھﺎ ﺑﺪون ﻗﯿﺪ و ﺷﺮط ﻋﺸـﻖ ﻣـﯽ ورزﻧـﺪ.
  • آﻧﮫـﺎ ورای ظﺎھﺮ، ﻣﺎ را روح ﺧﺪاﯾﯽ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪ.
  • آﻧﮫﺎ ﺗﻨﮫﺎ ﺑـﻪ ﺧـﺪاﮔﻮﻧﮕﯽ و ﺗـﻮان ﺑـﺎﻟﻘﻮّه ﻣـﺎ ﻣـﯽ ﻧﮕﺮﻧﺪ و ﻧﻪ ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎھﺎت ﻣﺎ ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ، ﻣﺎ را ﻗﻀﺎوت ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨـﺪ و ﺗﻨﮫـﺎ ﻋﺸـﻖ را ﺑـﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ ﻣﯽ آورﻧﺪ.
  • ﻣﺎ درﮐﻨﺎر ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن اﯾﻤﻦ ھﺴﺘﯿﻢ و ﮐﺎﻣﻼً ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑـﻪ آﻧﮫـﺎ اﻋﺘﻤﺎد ﮐﻨﯿﻢ ، اﯾﻤﺎن و ﯾﺎ ﺗﺮدﯾﺪ ﺷـﻤﺎ ھـﯿﭻ اھﻤّﯿّﺘـﯽ ﻧـﺪارد ﭼـﺮا ﮐـﻪ ﻓﺮﺷـﺘﮕﺎن، ﺷـﻤﺎ را ﺑـﺎور دارﻧﺪ .
  • آﻧﮫﺎ ﻧﻮر دروﻧﯽ ﺷﻤﺎ را ﻣـﯽ ﺑﯿﻨﻨـﺪ، از اﺳـﺘﻌﺪادھﺎی واﻗﻌـﯽ ﺷـﻤﺎ ﺑﺎﺧﺒﺮﻧـﺪ و درک ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ رﺳـﺎﻟﺖ ﻣﮫﻤّـﯽ در اﯾـﻦ زﻧـﺪﮔﯽ ﺑﺮﻋﮫـﺪه دارﯾـﺪ .آﻧﮫـﺎ ﻣـﯽ ﺧﻮاھﻨﺪ ﺑﻪ ﺷـﻤﺎ در ھﻤـﻪ اﻣـﻮر ﮐﻤـﮏ ﮐﻨﻨـﺪ.

آنچه در مطالعات اخیر بدست آمده :

ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﻧﺸـﺎن ﻣـﯽ دھـﺪ ﮐـﻪ اﮐﺜـﺮ بزرگسالان آمریکایی (بین ۷۲ تا ۸۵ درصد در مطالعات متفاوت )به وجود فرشتگان باور دارند و ۳۲ درصد اظهار میکنند با فرشتگان روبه رو شده اند.

ﻟـﺬا ﻣﯽ ﺗﻮان ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓـﺖ ﮐـﻪ اﻋﺘﻘـﺎد ﺑـﻪ ﻓﺮﺷـﺘﮕﺎن ﯾـﮏ ﺑـﺎور ﻣﺘﻌـﺎرف ﻣﺤﺴـﻮب ﻣـﯽ ﺷﻮد.

چطور با فرشتگان ارتباط برقرار کنیم؟

ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻓﺮاﮔﯿﺮی آﻣﻮزش ھـﺎی ﺧـﺎص ﻧﯿﺴـﺘﯿﺪ و ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻗّﺪﯾﺲ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﯾﺎ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھـﺎی ﻣـﺬھﺒﯽ ﺷـﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿـﺪ ﻓﺮﺷـﺘﮕﺎن ﺑﻪ ھﺮ ﺷﺨﺺ و در ھﺮ ﭼﻪ از آﻧﮫﺎ ﺑﺨﻮاھﺪ، ﯾﺎری ﻣﯽ رﺳـﺎﻧﻨﺪ .ﮐﻤـﮏ آﻧﮫـﺎ ھﻤﯿﺸـﻪ در دﺳﺘﺮس و ﺑﻪ ﺻﻮرت راﯾﮕﺎن اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺷﻌﺎر ﻧﯿﺴﺖ.

آشنایی با فرشتگان

طبق گفته کتاب آشنایی با فرشتگان :

ھﻤﻪ روزه ده ھـﺎ پیام از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐـﻪ ﺗﺠﺮﺑـﻪ ای از ارﺗﺒـﺎط ﺑـﺎ ﻓﺮﺷـﺘﮕﺎن، ﻣﺎﻧﻨـﺪ ھﺸـﺪارھﺎی ﻧﺠـﺎت دھﻨـﺪه، ﻣﻌﺠﺰات اﻟﮫﯽ، اﺣﺴﺎس ﺣﻀﻮر ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﯾﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ دﯾﺪن آﻧﮫﺎ را داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﺑـﻪ ما ﻣﯽ رﺳﺪ.

اﯾﻦ ﻧﺎﻣـﻪ ھـﺎ از اﻗﺸـﺎر ﻣﺨﺘﻠـﻒ و ﺑـﺎ اﻋﺘﻘـﺎدات ﻣـﺬھﺒﯽ و روﺣـﺎﻧﯽ ﻣﺘﻔﺎوت ﺣﺘﯽ از ﺟﺎﻧـﺐ ﻣﻨﮑـﺮان وﺟـﻮد ﺧﺪاوﻧـﺪ ارﺳـﺎل ﺷـﺪه اﺳـﺖ !

تک تک آﻧﮫـﺎ واﻗﻌﯽ ﺑﻮدن ﺗﺠﺮﺑﻪ و ارﺗﺒﺎط ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺑﺎ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﺧﻮد را ﺗﺄﺋﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻـﻮرت ﻣـﻨﻈﻢ ﺑـﺎ ﻓﺮﺷـﺘﮕﺎن ﻧﮕﮫﺒـﺎن ﺧـﻮد در ارﺗﺒـﺎط ھﺴـﺘﻨﺪ، وﺟﻮد ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﮫﺎی ﺷﮕﺮﻓﯽ در زﻧﺪﮔﯿﺸﺎن را ﺑﯿﺎن ﻣـﯽ ﮐﻨﻨـﺪ .آﻧـﺎن ﺷـﺎدﺗﺮ، آراﻣﺘـﺮ و ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺗﺮ ھﺴﺘﻨﺪ و ﮐﻤﺘﺮ از ﻣﺮگ ﯾﺎ آﯾﻨﺪه ﺑﯿﻤﻨـﺎک اﻧـﺪ.

آﻧﮫـﺎ ﻣـﯽ داﻧﻨـﺪ ﮐـﻪ ھﺮﮔـﺰ ﺗﻨﮫﺎ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ، ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎﻧﯽ ﻗﺎﺑـﻞ اطﻤﯿﻨـﺎن دارﻧـﺪ ﮐـﻪ ھﻤـﻮاره از آﻧـﺎن ﻣﺮاﻗﺒـﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

ﻣﻦ ھﻢ ﺑﺎ ﻋﻘﯿﺪه آﻧﺎن ﻣﻮاﻓﻖ ھﺴﺘﻢ.

در سال ۱۹۹۵ یک فرشته جان مرا در یک قدمی مرگ نجات داد.

از آن ھﻨﮕـﺎم ﻣـﻦ در ﺣـﺎل ﺗـﺪرﯾﺲ در ﺧﺼـﻮص ﻓﺮﺷﺘﻪ ھﺎ در ﮐﺘﺎب ھﺎ و ﮐﺎرﮔﺎه ھﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠـﯽ ھﺴـﺘﻢ .ﻣـﻦ ﺷـﺎدﺗﺮ و ﭘﺮﺑـﺎرﺗﺮ از ھﻤﯿﺸﻪ ھﺴﺘﻢ .ﭼﺮا ﮐﻪ ﺷﺎھﺪ ﺑﻮدن ﺑﺮ ﺑﮫﺒﻮد و رﺷﺪ زﻧﺪﮔﯽ اﻓـﺮاد ﭘـﺲ از ﺷـﺮوع ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺎ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن، ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻌﻨﻮی و ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار اﺳﺖ.

ﻣﻦ ﭘﯿﺶ از ﮐﺴﺐ ﺗﺠﺮﺑﻪ ی ﺗﮑﺎن دھﻨﺪه ام ﺑﺎ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن، ﯾﮏ روان درﻣـﺎﻧﮕﺮ در رﺷﺘﻪ درﻣﺎن ﺑﯽ ﻧﻈﻤﯽ ھﺎ و ﻋﺎدت ھﺎی ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﻮدم.

ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻘﯿﻪ درﻣﺎﻧﮕﺮان ھـﺪف ﻣﻦ ﻧﯿـﺰ ﮐﻤـﮏ ﺑـﻪ ﻣـﺮاﺟﻌﯿﻨﻢ ﺑـﺮای داﺷـﺘﻦ زﻧـﺪﮔﯽ ﺳـﺎﻟﻢ ﺗـﺮ و ﭘﺮﺑـﺎرﺗﺮ ﺑـﻮد.

اﯾﻨـﮏ درﯾﺎﻓﺘﻪ ام ﮐـﻪ ﺳـﺮﯾﻊ ﺗـﺮﯾﻦ و ﻣـﻮﺛﺮﺗﺮﯾﻦ ﻣﺴـﯿﺮ ﺑـﻪ ﺧﻮﺷـﺒﺨﺘﯽ از طﺮﯾـﻖ ارﺗﺒـﺎط ﺑـﺎ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن اﺳﺖ.

ﻋﺸﻖ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﺑﻪ ﻣﺎ ﺧﺎﻟﺺ اﺳﺖ ، آﻧﮫﺎ ﺑﻪ ﻣﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐـﻪ ﺧـﺪا را در زﻧﺪﮔﯽ ھﺮ روزه ﺧﻮد ﺑﺸﻨﻮﯾﻢ، ﻟﻤﺲ ﮐﻨﯿﻢ، ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ و درک ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ ﻓﺮﺷـﺘﮕﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﮐﻠﯿﻪ ﻧﯿﺎز ھﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻼﻣﺘﯽ، ﺷﻐﻞ، ﻋﺸـﻖ ﯾـﺎ ﺧـﺎﻧﻮاده ﺑـﻪ ﻣﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ .ھـﯿﭻ ﮐـﺎری ﺑـﺮای آﻧﮫـﺎ ﺧﯿﻠـﯽ ﮐﻮﭼـﮏ ﯾـﺎ ﺑـﺰرگ ﻧﯿﺴـﺖ !ﻓﺮﺷـﺘﮕﺎن ﺷﺎدﻣﺎﻧﻪ در ﻟﺤﻈﻪ ای ﮐﻪ از آﻧﮫﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ، ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺷﺘﺎﺑﻨﺪ

مذهب فرشتگان چیست؟

ھﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری ﻣﺬاھﺐ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻓﺮﺷﺘﻪ ھﺎ اذﻋﺎن دارﻧﺪ وﻟﯽ ﻓﺮﺷـﺘﻪ ھـﺎ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻓﺮﻗﻪ ﺧﺎﺻّﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و در ﺣﻘﯿﻘـﺖ ورای ﻣـﺬاھﺐ ھﺴـﺘﻨﺪ

ﻓﺮﺷـﺘﮕﺎن ﺑـﺎ ﺗﻤﺎم ﻣﺬاھﺐ و طﺮق روﺣﺎﻧﯽ ھﻤﮑﺎری ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺪﯾﻦ ﺟﮫﺖ ﺑﺮای ﮐﺎر ﺑﺎ آﻧﮫـﺎ ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮی در اﻋﺘﻘﺎدات و ﺑﺎورھﺎ اﯾﺠﺎد ﺷﻮد.

آشنایی با فرشتگان
آشنایی با فرشتگان

درک ﻗﺎﻧﻮن اﺧﺘﯿﺎر (یعنی چی که قدرت اختیار داریم؟)

ﺧﺪا ﺑﻪ ﺷﻤﺎ و ھﻤﻪ ی اﻧﺴﺎن ھﺎ ﻗﺪرت اﺧﺘﯿﺎر داده اﺳﺖ .

ﺑﻪ اﯾـﻦ ﻣﻌﻨـﯽ ﮐـﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺧﻮدﺗـﺎن ﺗﺼـﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮﯾـﺪ و ﺑﺮاﺳـﺎس اﻋﺘﻘـﺎد ﺧﻮدﺗـﺎن، ﻋﻤـﻞ ﮐﻨﯿـﺪ . ﺧﺪاوﻧﺪ و ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ھﺮﮔﺰ در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﻤﺎ دﺧﺎﻟﺖ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ. ھﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﻣﯽ داﻧﻨﺪ ﺷﻤﺎ ﭼﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاھﯿﺪ، اﻣّﺎ ﻧﻤـﯽ ﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﺑـﺪون اﺟﺎزه ﺷﻤﺎ در اﻣﺮی دﺧﺎﻟﺖ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﻻزم اﺳـﺖ از ﻓﺮﺷـﺘﮕﺎن درﺧﻮاﺳـﺖ ھﻤﮑﺎری ﮐﻨﯿﺪ. ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن در ھﻤﻪ ﺣﺎل و ھﺮ ﻣﻮرد ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﻣـﯽ ﮐﻨﻨـﺪ .ھﻤـﺎن ﮔﻮﻧـﻪ ﮐـﻪ ﻗﺒﻼً ﺑﯿﺎن ﮐﺮدم، ھﯿﭻ ﮐﺎری ﺑﺮای آﻧﮫﺎ ﺧﯿﻠـﯽ ﺑـﺰرگ ﯾـﺎ ﮐﻮﭼـﮏ ﻧﯿﺴـﺖ .ﻻزم ﻧﯿﺴـﺖ ﻧﮕﺮان اﯾﺠﺎد ﻣﺰاﺣﻤـﺖ ﺑـﺮای ﻓﺮﺷـﺘﮕﺎن ﺑﺎﺷـﯿﺪ ﭼـﺮا ﮐـﻪ آﻧﮫـﺎ وﺟﻮدھـﺎی ﻧﺎﻣﺤـﺪودی ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ھﻤﺰﻣﺎن ﺑﻪ ھﻤﻪ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ.

از فرشتگان خجالت نکشید!

ﻟﻄﻔﺎً ﻓﮑﺮ ﻧﮑﻨﯿﺪ ﺷﻤﺎ آﻧﮫـﺎ را از ﮐﺎرھﺎی ﻣﮫﻢ ﺗﺮی ﺑﺎز ﻣﯽ دارﯾﺪ، ھﯿﭻ ﻣﻮردی ﺑﺮای ﻓﺮﺷـﺘﻪ ھـﺎی ﺷـﻤﺎ ﻣﮫـﻢ ﺗـﺮ از ﮐﻤﮏ ﮐﺮدن ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺴﺖ.

ﻓﺮﺷﺘﻪ ھـﺎ زﻣـﺎن، اﻧـﺮژی و ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﺑـﯽ ﭘﺎﯾـﺎﻧﯽ در اﺧﺘﯿـﺎر دارﻧـﺪ.

اﯾـﻦ اﻓﺘﺨـﺎری ﻣﻘّﺪس ﺑﺮای آﻧﮫﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﺴﺐ و ﺟﺬب ھﺮآن ﭼﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ آراﻣﺶ ﻣـﯽ دھـﺪ ﺷـﻤﺎ را ﯾــﺎری رﺳــﺎﻧﻨﺪ ، ﺷــﻤﺎ ﻣــﯽ ﺗﻮاﻧﯿــﺪ ﺑــﻪ ھــﺮ اﻧــﺪازه ﮐــﻪ دوﺳــﺖ دارﯾــﺪ ﮐﻤــﮏ ﺑﺨﻮاھﯿﺪ ، ﺑﺪون آن ﮐﻪ ﻧﮕﺮان ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪن آﻧﮫﺎ ﺑﺎﺷﯿﺪ.

ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﻋﺎﺷﻖ ﻟﺤﻈـﻪ ای ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ آﻧﮫﺎ را ﺻﺪا ﻣﯽ زﻧﯿﺪ!  

راه ھﺎی زﯾﺎدی ﺑﺮای درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻤﮏ از ﻓﺮﺷﺘﻪ ھﺎﯾﺘﺎن وﺟﻮد دارد:

  1. درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑـﻪ زﺑـﺎن ﺑﯿﺎورﯾـﺪ : درخواستتان را با صدای بلند یا آرام، ﺑﻪ ﺧﺪا و ﯾـﺎ ﻓﺮﺷـﺘﮕﺎن ﺑﮕﻮﯾﯿـﺪ ﻧﺘﯿﺠـﻪ ﻣﺸـﺎﺑﻪ اﺳـﺖ ﭼـﺮا ﮐـﻪ در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﻣﻮﺟﻮداﺗﯽ ﺧﺪاﯾﯽ ھﺴـﺘﻨﺪ ﮐـﻪ ﺑـﻪ اذن ﺧﺪاوﻧـﺪ ﮐـﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ
  2. ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮد ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ :ﺑﻪ ﺻﻮرت ذھﻨﯽ از ﻓﺮﺷـﺘﮕﺎن درﺧﻮاﺳـﺖ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﯿﺪ .ﻓﺮﺷـﺘﻪ ھـﺎ ﻧـﺪای دروﻧـﯽ ﺷـﻤﺎ را ﺑـﺎ ﻋﺸـﻖ ﺑـﺪون ﻗﯿـﺪ و ﺷﺮط، ﻣﯽ ﺷﻨﻮﻧﺪ
  3. درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ :آن ﭼﻪ در دل دارﯾﺪ را در ﯾـﮏ ﻧﺎﻣـﻪ ﻣﮑﺘـﻮب ﮐﻨﯿﺪ
  4. ﺗﺼﻮﯾﺮﺳﺎزی ﮐﻨﯿﺪ :ﺗﺼﻮﯾﺮی ذھﻨﯽ از ﻓﺮﺷـﺘﻪ ھـﺎ ﺑﺴـﺎزﯾﺪ درﺣـﺎﻟﯽ ﮐـﻪ ﺷﻤﺎ، اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﺗﺎن، وﺳﯿﻠﻪ ﻧﻘﻠﯿﻪ و ﯾﺎ ھـﺮ آن ﭼـﻪ ﻣـﻮرد ﺗﻘﺎﺿـﺎ دارﯾﺪ را اﺣﺎطﻪ ﮐﺮده و درﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ
  5. ﺗﺼﺪﯾﻖ ﮐﻨﯿﺪ :ﯾﮏ ﻗﺪرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺗﺄﮐﯿﺪی ﻣﺒﻨـﯽ ﺑـﺮ ﺳـﭙﺎس از ﻓﺮﺷـﺘﮕﺎن ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد ﻧﻈﺮﺗﺎن ﺑﺮ زﺑﺎن ﺑﯿﺎورﯾﺪ . ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﭼﻨﺪان اھﻤﯿﺘﯽ ﻧﺪارﻧﺪ، ﭼـﺮا ﮐـﻪ ﻓﺮﺷـﺘﮕﺎن ﺑـﻪ دﻋﺎی ﻗﻠﺒﯽ ﺷﻤﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﻣـﯽ دھﻨـﺪ ﮐـﻪ ﻣﺘﺸـﮑﻞ از اﺣﺴـﺎس ھـﺎ، ﺧﻮاﺳـﺘﻪ ھـﺎ و  ﺑﻪ دﻟﯿﻞ وﺟﻮد ﻗﺎﻧﻮن اﺧﺘﯿﺎر در اﻧﺴـﺎن – ﺗﻨﮫـﺎ – ﭘﺮﺳﺶ ھﺎی ﺷﻤﺎ اﺳﺖ .ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ ﺑﻨﺎﺑراﯾﻦ ﻣهﻢ ﻧﯿﺴـﺖ ﮐـﻪ ﭼﮕﻮﻧـﻪ ﺗﻘﺎﺿـﺎ ﻣـﯽ ﮐﻨﯿـﺪ، ﻓﻘﻂ درﺧﻮاﺳﺖ اھﻤّﯿّﺖ دارد

راهنمایی الهی چیست؟

راھﻨﻤﺎﯾﯽ و اراﯾﻪ طﺮﯾﻖ، ﻣﻌﻤﻮل ﺗﺮﯾﻦ راه ﭘﺎﺳﺦ ﻓﺮﺷـﺘﮕﺎن ﺑـﻪ دﻋﺎھـﺎی ﺷـﻤﺎ اﺳﺖ ، اﯾﻦ ﭘﺮوﺳﻪ،”راھﻨﻤﺎﯾﯽ اﻟﮫﯽ “ﻧﺎﻣﯿـﺪه ﻣـﯽ ﺷـﻮد وﻗﺘـﯽ ﭼﻨـﯿﻦ راھﻨﻤـﺎﯾﯽ درﯾﺎﻓــﺖ ﻣــﯽ ﮐﻨﯿــﺪ ﻣــﯽ ﺑﺎﯾﺴــﺖ وارد ﻋﻤــﻞ ﺷــﻮﯾﺪ ﺗــﺎ دﻋﺎﯾﺘــﺎن ﻣﺴــﺘﺠﺎب ﮔــﺮدد.

ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐـﻪ ادّﻋـﺎ ﻣـﯽ ﮐﻨﻨـﺪ دﻋﺎھﺎﯾﺸـﺎن ﺑـﯽ ﺟـﻮاب ﻣﺎﻧـﺪه اﺳـﺖ، در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﻪ اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده اﻧﺪ، ﺑﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮده اﻧﺪ.

“راھﻨﻤﺎﯾﯽ اﻟﮫﯽ”، ﻣﮑﺮّر، ﻣﺤﺒﺖ آﻣﯿﺰ، روﺣﯿﻪ دھﻨـﺪه و دﻟﮕـﺮم ﮐﻨﻨـﺪه اﺳـﺖ و ھﻤﯿﺸﻪ ﻣﺎ را ﺗﺮﻏﯿﺐ ﻣـﯽ ﮐﻨـﺪ ﮐـﻪ ھـﺮ ﻣـﻮﻗﻌﯿﺘﯽ را ﺑﮫﺒـﻮد ﺑﺒﺨﺸـﯿﻢ” راھﻨﻤـﺎﯾﯽ اﻟﮫﯽ “ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﭼﮫﺎر روش (ﯾﺎ ﺗﺮﮐﯿﺐ آﻧﮫﺎ)ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد :

۱-ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﯾﺎ اﺣﺴﺎﺳﯽ :

ﺷـﻤﺎ ﺣﺴـﯽ ﻋﻤﯿـﻖ ﺧﻮاھﯿـﺪ داﺷـﺖ، اﺣﺴـﺎس ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﯾﺎ اﺣﺴﺎﺳﯽ :ﺷـﻤﺎ ﺣﺴـﯽ ﻋﻤﯿـﻖ ﺧﻮاھﯿـﺪ داﺷـﺖ، اﺣﺴـﺎ ﺳﻮزش، ﻣﻮرﻣﻮر ﺷﺪن، درک ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﯾﺎ اﺣﺴﺎس ﺣﻀـﻮر ﯾـﮏ ﻓﺮﺷـﺘﻪ در ﮐﻨﺎرﺗـﺎن ! اﯾﻦ اﺣﺴﺎﺳﺎت، ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﺜﺒﺖ ﺳﻮق ﻣﯽ دھﻨـﺪ .ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﺣﺎﻟـﺖ “اﺷﺮاق ﺣﺴﯽ “ﯾﺎ “روﺷﻦ اﺣﺴﺎﺳﯽ “ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ.

اﻓﺮادی ﮐﻪ راھﻨﻤﺎﯾﯽ اﻟﮫﯽ را از طﺮﯾﻖ اﺣﺴﺎس درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ، ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑـﻪ اﻧﺮژی، اﺣﺴﺎﺳﺎت دﯾﮕﺮان و ﺑﻪ ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ، ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺴﺎس ھﺴﺘﻨﺪ.

اﮔﺮ ﺷـﻤﺎ ھﻢ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ھﺴﺘﯿﺪ، ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺴﯿﺎر در ﻣـﻮرد ﻣـﻮادی ﮐـﻪ ﺑـﺎ آن ﺳـﺮ و ﮐـﺎر دارﯾـﺪ و ﯾـﺎ اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ وﻗﺖ ﺧﻮد را ﺑﺎ آﻧﮫﺎ ﻣﯽ ﮔﺬراﻧﯿﺪ، دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ، ﭼﺮا ﮐـﻪ ﺷـﻤﺎ ﺑﯿﺸـﺘﺮ از اﺷﺨﺎص ﻋﺎدی، ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﯾﺪ.

ﯾﮑﯽ از راه ھﺎی ﮐﻨـﺎر آﻣـﺪن ﺑـﺎ ﺣﺴﺎﺳـﯿﺖ، اﯾﺠـﺎد ﺣﺼـﺎر و ﭘﺎﮐﺴـﺎزی اﺳـﺖ.

اﯾﺠﺎد ﺣﺼﺎر ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺣﻔﺎظﺖ روﺣﯽ دﻋﺎ ﮐﻨﯿﺪ ﯾـﺎ ﻧـﻮر ﻣﺤﺎﻓﻈـﺖ ﮐﻨﻨــﺪه ای را در ﭘﯿﺮاﻣــﻮن ﺧــﻮد ﺗﺼــﻮّر ﮐﻨﯿــﺪ.

ﭘﺎﮐﺴــﺎزی، ﺑــﻪ ﻣﻌﻨــﯽ درﺧﻮاﺳــﺖ از ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن، ﺑﺮای رھﺎ ﺳﺎزی ﺷـﻤﺎ از ھﺮﮔﻮﻧـﻪ اﻧـﺮژی ﻣﻨﻔـﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ در طـﻮل روز ﺟﺬب ﮐﺮده اﯾﺪ .ﭘﺲ از اﯾﻦ ﮐﻪ از ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن درﺧﻮاﺳﺖ ﭘﺎﺳﺦ ﯾﺎ ھﻤﮑﺎری ﮐﺮدﯾﺪ، ﺑـﻪ ﺣﺲ ھﺎی ﻗﻮی و ﺗﮑﺮارﺷﻮﻧﺪه ی ﺧﻮد ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ .

ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﺲ ھـﺎ اﺣﺘـﺮام ﺑﮕﺬارﯾـﺪ و از اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ “اﯾﻦ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ اﺣﺴﺎس اﺳـﺖ “اﺟﺘﻨـﺎب ﮐﻨﯿـﺪ.

اوﻟـﯿﻦ راه ﺳـﺨﻦ ﮔﻔــﺘﻦ ﺧﺪاوﻧــﺪ و ﻓﺮﺷــﺘﮕﺎن ﺑــﺎ ﻣــﺎ، از طﺮﯾــﻖ اﺣﺴﺎﺳــﺎت اﺳــﺖ .راھﻨﻤــﺎﯾﯽ اﻟﮫــﯽ واﻗﻌﯽ ﻣﻮﺟﺐ اﺣﺴﺎس ﺑﺮﺧﻮرداری از اﻣﻨﯿﺖ و ﻋﺸﻖ ﻣﯽ ﺷﻮد.  ھﺮ اﺣﺴﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را ﺑـﻪ ﺳـﻤﺖ ﺗﻐﯿﯿـﺮات ﻣﺜﺒـﺖ رھﻨﻤـﻮن ﻣـﯽ ﺳـﺎزد را دﻧﺒﺎل ﮐﻨﯿﺪ .ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﻏﯿﺮ ﻣﻨﻄﻘﯽ و ﯾﺎ ﻏﯿﺮﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻧﻈـﺮ ﺑﺮﺳـﺪ . اﮔﺮ از واﻗﻌﯽ ﺑﻮدن راھﻨﻤﺎﯾﯽ، ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ از ﻓﺮﺷﺘﮕﺎﻧﺘﺎن ﻋﻼﻣﺘـﯽ ﺑـﺮای ﺗﺄﺋﯿـﺪ ﺑﺨﻮاھﯿﺪ.

۲-ﻣﻨﺎظﺮ و روﯾﺎھﺎ :

ﺗﺼﻮﯾﺮی ﮐﻪ در ﭼﺸﻢ دل ﺧﻮد ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﺪ، ﯾﮏ دﯾﺪار روﺷـﻦ ﮐﻪ در زﻣﺎن ﺧﻮاب ﯾﺎ ﺑﯿﺪاری ﺑﺮاﯾﺘﺎن رخ ﻣﯽ دھﺪ، ﻧﻮرھﺎی درﺧﺸﺎن ﯾـﺎ ﭼﺸـﻤﮏ زن ﮐﻪ ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﯾﺎ ﻓﯿﻠﻤﮫﺎی ذھﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿـﺪ، ھﻤـﻪ ﺑـﻪ ﺷـﻤﺎ اطﻼﻋـﺎت ﻣﯽ دھﺪ.

ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ “روﺷﻦ ﺑﯿﻨﯽ “ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺑﺼﯿﺮت اﺳﺖ.  اﻓﺮادی ﮐﻪ راھﻨﻤﺎﯾﯽ اﻟﮫﯽ را ﺑـﻪ ﺻـﻮرت دﯾـﺪاری درﯾﺎﻓـﺖ ﻣـﯽ ﮐﻨﻨـﺪ، ﺑﺴـﯿﺎر ﺣﺴﺎس ﺑﻪ ﻧﻮر، رﻧﮓ و زﯾﺒﺎﯾﯿﮫﺎی دﻧﯿـﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑـﯽ ھﺴـﺘﻨﺪ .

اﮔـﺮ ﺷـﻤﺎ ھـﻢ درﯾﺎﻓـﺖ ھﺎی دﯾﺪاری دارﯾﺪ، در اﻣﻮر ھﻨـﺮی و ﺧﻼﻗﺎﻧـﻪ ﺑﮫﺘـﺮﯾﻦ ﺣـﺲ و ﺣـﺎل را دارﯾـﺪ ﺷـﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮآورده ﺷﺪن ﻧﯿﺎزھﺎﯾﺘـﺎن را ﺗﺼﻮﯾﺮﺳـﺎزی ﮐﻨﯿـﺪ ﮐـﻪ اﯾـﻦ اﻣـﺮ در ﻣﻮﻓﻘﯿـﺖ ﺷﻤﺎ در زﻣﯿﻨﻪ ھﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن، ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .

اﻏﻠﺐ ﻣـﺮدم ﺑـﻪ اﺷـﺘﺒﺎه ﺗﺼـﻮّر ﻣـﯽ ﮐﻨﻨـﺪ ﮐـﻪ روﺷـﻦ ﺑﯿﻨـﯽ ﺑـﻪ ﻣﻌﻨـﯽ دﯾـﺪن ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺟﺴﺎم ﺳﻪ ﺑﻌـﺪی ﺑـﺎ ﭼﺸـﻢ ھـﺎی ﺑـﺎز اﺳـﺖ در ﺻـﻮرﺗﯽ ﮐـﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺎﻟﺘﯽ ﺑﻪ ﻧﺪرت، رخ ﻣـﯽ دھـﺪ .اﮐﺜـﺮ روﺷـﻦ ﺑﯿﻨـﺎن، ﻓﺮﺷـﺘﮕﺎن را ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﮔﺬرای اﺛﯿﺮی، در ذھـﻦ ﺧـﻮد ﻣـﯽ ﺑﯿﻨﻨـﺪ .اﯾـﻦ ﺗﺼـﺎوﯾﺮ ذھﻨـﯽ، ﺑـﻪ اﻧـﺪازه ی ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺧﺎرج از ذھﻨﺘﺎن، واﻗﻌﯽ ھﺴﺘﻨﺪ

ﭘﺲ از درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻤﮏ از ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪ ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﯾﺎ ﺑﺎ ﭼﺸـﻢ ﻓﯿﺰﯾﮑـﯽ ﺧﻮد ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﺪ و ﯾﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺼﺎوﯾﺮی ﮐـﻪ از ذھﻨﺘـﺎن ﻣـﯽ ﮔـﺬرد، ﺗﻮﺟـﻪ ﮐﻨﯿـﺪ .اﮔـﺮ ﺗﺼﻮﯾﺮی از ﺑﻪ واﻗﻌﯿﺖ ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﯾﮏ روﯾﺎ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿـﺪ، از ﻓﺮﺷـﺘﮕﺎﻧﺘﺎن ﺑﺨﻮاھﯿـﺪ ﺗـﺎ ھـﺮ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﯾﮏ ﻗﺪم ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺣﺎدث ﺷﺪن آن روﯾﺎ، راھﻨﻤﺎﯾﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

۳-داﻧﺶ :

ﺷﻤﺎ ھﺮ ﭼﻪ را ﺑﺪون دﻟﯿﻞ ﺧﺎﺻﯽ درک ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﭼﻨﺎن ﮐـﻪ ﮔـﻮﯾﯽ،ﺧﺪاوﻧﺪ آن اطﻼﻋـﺎت را ﺑـﻪ ذھـﻦ ﺷـﻤﺎ وارد ﮐـﺮده اﺳـﺖ ﻣﻄـﺎﻟﺒﯽ، ﻓﺮاﺗـﺮ از داﻧـﺶ ﻓﻌﻠﯽ ﺧﻮدﺗﺎن ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﯿﺪ ﯾﺎ ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ، ﺑﺪون ﻧﯿـﺎز ﺑـﻪ ﺧﻮاﻧـﺪن دﺳـﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ، ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺳﺎﺧﺖ و ﯾﺎ طﺮز ﺗﮫﯿﻪ ھﺮ ﭼﻪ را ﻣﯽ داﻧﯿﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ “روﺷﻦ ﻓﮫﻤـﯽ ” ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ درک واﺿﺢ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ.

ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐـﻪ راھﻨﻤـﺎﯾﯽ اﻟﮫـﯽ را از طﺮﯾـﻖ واژه ھـﺎی ﺑـﺪون واژه درﯾﺎﻓـﺖ ﻣـﯽ ﮐﻨﻨــﺪ، اﻏﻠــﺐ اﻓــﺮاد ﻋﻘﻼﻧــﯽ و ﺗﺤﻠﯿــﻞ ﮔــﺮ ھﺴــﺘﻨﺪ اﮔــﺮ ﺷــﻤﺎ ﻓــﺮدی ﺗﻔﮑــﺮ ﻣﺤــﻮر ھﺴﺘﯿﺪ، ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ دﻋﺎھﺎی ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﯾﺪه ھﺎی ﻧـﺎب ﺑـﻪ ذھﻨﺘـﺎن ﻣـﯽ رﺳـﺪ، ﮐﻪ از ﺷﻤﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﯾﮏ ﮐﺎر را ﺷﺮوع ﮐﻨﯿﺪ، وﺳـﯿﻠﻪ ای را اﺧﺘـﺮاع ﮐﻨﯿـﺪ، ﯾﮏ ﮐﺘﺎب ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ و ﻣﻮاردی ﺷـﺒﯿﻪ ﺑـﻪ اﯾـﻦ .ﺷـﻤﺎ ﯾـﮏ درﯾﺎﻓـﺖ ﮐﻨﻨـﺪه ی طﺒﯿﻌـﯽ ھﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﮑﻤﺘﯽ ﻓﺮاﺗﺮ از ﺳﻦ ﺧﻮدﺗﺎن آﮐﻨﺪه ﺷﺪه اﯾﺪ!

ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﻟﮫﺎم ﯾﺎ اﯾﺪه ای درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ، از اﯾـﻦ ﺗﻔﮑـﺮ اﺷـﺘﺒﺎه ﮐـﻪ اﯾـﻦ ﺟﺰء اطﻼﻋﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺖ و ھﻤﻪ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ، ﺑﭙﺮھﯿﺰﯾﺪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐـﻪ ﺷـﻤﺎ ﻗﺎدرﯾــﺪ اﯾــﻦ ھﺪﯾــﻪ ی اﻟﮫــﯽ را ﻓﻌــﺎل ﮐﻨﯿــﺪ و ﺑــﻪ ﺛﻤــﺮ ﺑﺮﺳــﺎﻧﯿﺪ .ﻣــﯽ ﺗﻮاﻧﯿــﺪ از ﻓﺮﺷﺘﮕﺎﻧﺘﺎن ﺑﺨﻮاھﯿﺪ ﮐﻪ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ و اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻨﻔﺲ ﻻزم را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺪھﻨﺪ.

۴-ﮐﻠﻤﺎت و اﺻﻮات :

ﺷﻤﺎ ھﻨﮕﺎم ﺑﯿﺪار ﺷﺪن از ﺧﻮاب، ﻣﯽ ﺷﻨﻮﯾﺪ ﮐـﻪ ﻧﺎﻣﺘـﺎن را ﺻﺪا ﻣﯽ زﻧﻨﺪ، ﻧﺪاﯾﯽ از ﯾﮏ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ اﻟﮫﯽ ﺑـﻪ ﮔﻮﺷـﺘﺎن ﻣـﯽ رﺳـﺪ، ﻧﺎﺧﻮدآﮔـﺎه ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ ای را ﻣﯽ ﺷﻨﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﺗﻦ ﺷﻤﺎ دوﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳـﺖ، ﺻـﺪاﯾﯽ زﻧـﮓ  ﻣﺎﻧﻨﺪ در ﮔﻮش ﺧﻮد ﺣﺲ ﻣـﯽ ﮐﻨﯿـﺪ و ﯾـﺎ ﯾـﮏ آھﻨـﮓ را در ذھﻨﺘـﺎن ﻣـﯽ ﺷـﻨﻮﯾﺪ ﯾـﺎ ﺻﺪاﯾﯽ از رادﯾﻮ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺧﺎﺻﯽ را اﻟﻘﺎء ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ اﯾـﻦ ﺣﺎﻟـﺖ “روﺷﻦ ﺷﻨﻮاﯾﯽ “ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺑﻪ وﺿﻮح ﺷﻨﯿﺪن اﺳﺖ.

اﻓـﺮادی ﮐــﻪ راھﻨﻤـﺎﯾﯽ اﻟﮫــﯽ را از طﺮﯾـﻖ ﮐﻠﻤــﺎت درﯾﺎﻓـﺖ ﻣــﯽ ﮐﻨﻨـﺪ، ﺑﺴــﯿﺎر ﺣﺴـﺎس ﺑـﻪ ﺻـﺪا و ﭘﺎرازﯾــﺖ ﺻـﻮﺗﯽ ھﺴـﺘﻨﺪ.

اﮔـﺮ ﺷــﻤﺎ ﺷـﻨﻮﻧﺪه ھﺴـﺘﯿﺪ طﺒﯿﻌﺘــﺎ ﻧﺪاھﺎﯾﯽ در ذھﻨﺘﺎن ﯾـﺎ درﺳـﺖ ﺑﯿـﺮون ﮔﻮﺷـﺘﺎن ﻣـﯽ ﺷـﻨﻮﯾﺪ .ﻓﺮﺷـﺘﮕﺎن ﻣﻌﻤـﻮﻻً از ﮐﻠﻤﺎت ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﺘﻌﺎﻟﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ، درﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺷﺨﺼﯽ دﯾﮕـﺮ ﺑـﺎ ﺷﻤﺎ ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ.

ﮔﺎھﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺻﺪای زﻧﮓ ﻣﺎﻧﻨﺪی در ﯾﮑﯽ از ﮔﻮﺷـﮫﺎﯾﺘﺎن ﺑﺸـﻨﻮﯾﺪ، اﯾـﻦ روﺷﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن اطﻼﻋﺎت و اﻧﺮژی ھﺎی ﺳﻮدﻣﻨﺪ را وارد ﮐﻨﻨﺪ.

اﮔـﺮ ﺻـﺪا، ﺷﻤﺎ را آزار ﻣﯽ دھﺪ از ﻓﺮﺷﺘﻪ ھﺎ ﺑﺨﻮاھﯿﺪ ﺗﻦ ﺻﺪا را ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﯿﺎورﻧﺪ .

ﺑﺴﯿﺎر ﻣّﮫﻢ اﺳﺖ در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﯽ ﻣـﯽ ﺷـﻨﻮﯾﺪ و از ﺷـﻤﺎ ﺧﻮاﺳـﺘﻪ ﻣـﯽ ﺷﻮد، ﺣﺮﮐﺘﯽ ﻣﺜﺒﺖ اﻧﺠﺎم دھﯿﺪ، ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺪا ﮔﻮش ﮐﻨﯿﺪ.

در ﺷﺮاﯾﻂ وﯾﮋه و ﺑﺤﺮاﻧـﯽ، ﻓﺮﺷﺘﻪ ھﺎ ﺑﺎ ﺻﺪای ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻠﻨﺪ ﺗﺎ آﺧﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺻﺪا ﺳـﺨﻦ ﻣـﯽ ﮔﻮﯾﻨـﺪ.

در ﺷـﺮاﯾﻂ ﻋﺎدی ﺻﺪای آﻧﮫﺎ ﺑﺴﯿﺎر آرام اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻨﯿﺪن آن، ﻣﺴﺘﻠﺰم داﺷﺘﻦ ذھـﻦ و ﻣﺤـﯿﻂ آرام اﺳﺖ .ھﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺷﻤﺎ در ﺷﻨﯿﺪن ﺻﺪای ﻧﺮم ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن، اﻓـﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ، ﻻزم اﺳﺖ از ﮔﻮﺷﮫﺎﯾﺘﺎن در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺻﺪاھﺎی ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﻨﯿﺪ!

ادامه این مطلب رو براتون در بخش دوم میذارم امیدوارم لذت برده باشید

خدافظی

از شما میخوام که برای حمایت از حقیقت پنهان نظرات و سوالات خودتون رو در پایین این مطلب برامون بزارید و این مطلب رو برای دوستان و آشنایان به اشتراک بگذارید تا ما به هدف خودمون که شناخت قدرت ذهن انسان برای همه انسان هاست یک قدم به کمک شما نزدیک تر بشیم.

 

اشتراک طلایی حقیقت پنهان

تهیه اشتراک طلایی

.